ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op onze webshop equinoxacademy.be en op alle producten aangeboden in onze winkel. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de voorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Equinox Academy is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen moeten voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Brussel.

Aankoop en Betaling

De overeenkomst tussen Equinox Academy en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Equinox Academy gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Equinox Academy behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bv. bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. Equinox Academy bevestigt altijd de aankoop per e-mail.

Betaling van producten gekocht bij Equinox Academy geschiedt uitsluitend vooraf aan de levering. De verzending van goederen gebeurt pas nadat de betaling ontvangen is. Het geld dient op onze rekening te staan uiterlijk binnen 5 werkdagen vanaf de datum van aankoop. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. In geval van niet tijdige betaling is Equinox Academy bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en Levertijden

De door Equinox Academy opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen bindende termijnen. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, nemen wij per mail of telefonisch contact met u op, om aan te geven wanneer het terug beschikbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. transport, de levering, het depot van de geleverde producten enz. .

Levering geschiedt per postpakket door de gekozen verzendfirma, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. De levering- of verzendkosten worden u meegedeeld vóór het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten gegeven.

Controleer altijd goed je adresgegevens voordat je de bestelling afrondt. Je dient er zelf voor te zorgen dat de bestemming waar de bestelling geleverd dient te worden goed bereikbaar is. Als een pakket niet afgeleverd kan worden, ontvang je altijd een bericht. Als een pakket niet wordt opgehaald bij een afhaalpunt of afgeleverd kan worden wegens onjuiste adresinformatie is Equinox Academy gemachtigd om de gemaakte verzendingskosten in te houden. Indien de klant een nieuwe verzending wil zal hij daarvoor eerst het bedrag van de verzendingskosten op rekening van Equinox Academy dienen te storten.

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Equinox Academy is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven doch kan het zijn dat door verkoop via andere kanalen de stock niet altijd uptodate is. In deze gevallen zal Equinox Academyu zo snel mogelijk verwittigen. De producten aangeboden door Equinox Academy voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht. Het is mogelijk dat Equinox Academy op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Equinox Academy s niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd en Retourneren

Voor alle producten gekocht bij Equinox Academy heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Deze periode gaat in vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde, verkoopbare en ongebruikte staat verkeren. In dit geval wordt het aankoopbedrag niet teruggestort en ontvangt u van ons schriftelijk bericht. Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. De goederen dienen ons u uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst toe te komen. De datum van aanbieding geldt als controle. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. Indien de goederen per post teruggestuurd worden betalen wij U altijd het aankoopbedrag, verminderd met de verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten. Goederen verkocht met korting worden op dezelfde manier behandeld. U krijgt bij een retourzending ook altijd uw geld terug. Goederen moeten worden teruggestuurd naar Sollenberg 53 te 1651 Lot.

Privacy en garantiebepalingen

Equinox Academy volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Equinox Academy respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. Alle informatie m.b.t de persoonsgegevens wordt zorgvuldig bewaard en beheerd in een database. Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor verwerking en intern beheer. Ze worden in geen geval aan derden doorgegeven. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Op de website kunt u uw persoonsgegevens zelf beheren.

Gebreken U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u dit binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Equinox Academy te melden.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Equinox Academy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Equinox Academy niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Equinox Academy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Equinox Academy haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Equinox Academy opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen doorEquinox Academy niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Equinox Academy behoudt zich het recht om prijsacties te voeren. Het kan dus zijn dat uw bestelde producten, na uw bestelling, tegen een goedkopere prijs aangeboden worden. Kortingen hebben geen terugwerkende kracht. Kortingen aangegeven op de website zijn niet cumuleerbaar met handelskortingen. Gelieve daar rekening mee te houden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Equinox Academy of rechthoudende derden. Deze website https://www.equinoxacademy.be/is eigendom van Caroline Vanzeebroeck.